Generelle forretningsbetingelser for Aliro Docs ApS

 

 

I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Aliro Docs ApS beskrevet.

1. Aftalegrundlag
1.1 Aftalegrundlag. Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Aliro Docs ApS CVR-nummer: 43 34 42 77 (i det følgende kaldet Virksomheden) og kunden om serviceydelser inden for dokument tilgængelighed.
1.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
1.3 E-mail. E-mail anses for et skriftligt medie, hvilket gælder alle steder i forretningsbetingelserne, hvor skriftligt er nævnt.

2. Serviceydelser
2.1 Virksomhedens forpligtelser. Virksomheden leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang.
2.2 Kundens forpligtelser. Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for Virksomhedens udførelse af opgaven og meddele Virksomheden alle de til opgaven nødvendige oplysninger.
2.2.1 Standarder. Det er Virksomhedens ansvar, at serviceydelserne lever op til de til enhver tid gældende standarder for dokument tilgængelighed udstukket af den relevante myndighed, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3. Pris og betaling
3.1 Pris. Virksomhedens fremsender skriftligt tilbud på alle ordrer. Alle priser er eksklusive moms.
3.2 Hastetillæg. Opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, eller opgaver, hvor kunden ønsker, at Virksomheden omprioriterer andre kundeopgaver, tillægges hastegebyr på +25%. Hastetillæg vil fremgå af ethvert prisoverslag/tilbud samt eventuel kontrakt.
3.3 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 30 dage fra modtagelsen af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Forsinket betaling
4.1 Rente. Forsinket betaling udløser forrentning af udestående krav med den til enhver tid gældende morarente.
4.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
5.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
5.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt.
5.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
5.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
5.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6. Levering
6.1 Leveringstid. Virksomheden leverer ydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
6.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7. Forsinket levering
7.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
7.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 2 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

8. Ansvar
8.1 Ansvar og ansvarsbegrænsning. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.
8.1.1 Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.
8.1.2 Virksomheden skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af Virksomheden ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Virksomhedens side.
8.1.3 Virksomheden kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse har Virksomheden ikke ansvar for fejl, mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af produktet/leverancen. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden.
8.1.4 Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Virksomheden.
8.1.5 Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, links og andre produkter, efter produktet er leveret, medmindre andet er specifikt aftalt.
8.2 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusive tele- og netværksleverandører).

9. Immaterielle rettigheder
9.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
9.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
9.3 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

10. Fortrolighed
10.1 Virksomheden. Virksomheden og virksomhedens medarbejdere har under og efter projektets gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt. Såfremt kunden ønsker det underskrives en særskilt fortrolighedserklæring.
10.2 Kunden. Kunden må ligeledes ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
10.3 Varighed. Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Beskyttelse af persondata
11.1 Virksomheden overholder de til enhver tid gældende regler om beskyttelse af persondata, jf. separat dokument om Virksomhedens privatlivspolitik.

12. Gældende lov, mediationsklausul og værneting
12.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
12.2 Mediationsklausul. Parterne forpligter sig til at løse tvister ved at forhandle sig frem til en løsning med hjælp fra en uvildig mediator udpeget via Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk)
12.3 Værneting. Hvis en forligsmæssig løsning ikke kan findes inden for en rimelig tid; dog max 6 uger, kan parterne indgive sagen for de danske domstole.kontakt til Datatilsynet på adressen: Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Download Generelle forretningsbetingelser for Aliro Docs ApS her