Allmänna villkor för Aliro Docs ApS

 

 

I följande avsnitt beskrivs de allmänna villkoren för samarbete och handel med Aliro Docs ApS.

1. Avtalsgrund
1.1 Avtalsgrund. Dessa allmänna villkor gäller för alla muntliga och skriftliga avtal och kontrakt som ingås mellan Aliro Docs ApS CVR-nummer: 43 34 42 77 (nedan kallat företaget) och kunden avseende tjänster för dokumenttillgänglighet.
1.2 Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg till Avtalsunderlaget är endast giltiga om parterna skriftligen har överenskommit om detta.
1.3 E-post. E-post anses vara ett skriftligt medium, vilket gäller på alla ställen i Villkoren där skriftligt nämns.

2. Tjänster
2.1 Bolagets skyldigheter. Företaget tillhandahåller de tjänster som anges i parternas avtal och tillhörande bilagor. Detta kan vara prisuppskattningar, offerter eller kontraktshandlingar - beroende på projektets omfattning.
2.2 Kundens skyldigheter. Kunden ska göra allt nödvändigt och relevant material tillgängligt för Bolagets utförande av uppdraget och förse Bolaget med all information som är nödvändig för uppdraget.
2.2.1 Standarder. Det är Bolagets ansvar att tjänsterna uppfyller vid var tid gällande standarder för dokumenttillgänglighet utfärdade av relevant myndighet, om inte parterna skriftligen har överenskommit om annat.

3. Pris och betalning
3.1 Pris. Företaget kommer att tillhandahålla en skriftlig offert för alla beställningar. Alla priser är exklusive moms.
3.2 Brådsketillägg. Uppdrag som måste utföras med mindre än 24 timmars varsel eller uppdrag där kunden vill att företaget ska omprioritera andra kunduppdrag är föremål för en brådskande avgift på +25%. Avgiften för brådskande ärenden kommer att anges i alla offerter och i alla avtal.
3.3 Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för tjänster inom 30 dagar från mottagandet av fakturan, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

4. Försenad betalning
4.1 Ränta. Vid försenad betalning utgår ränta på utestående fordran enligt vid var tid gällande dröjsmålsränta.
4.2 Annullering. Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura för tjänster inom 14 dagar från mottagandet av ett skriftligt krav på betalning från företaget, har företaget rätt att, utöver ränta i enlighet med punkt 5.1, (i) avbryta försäljningen av de tjänster som förseningen avser, (ii) avbryta försäljningen av tjänster som ännu inte levererats till kunden eller kräva förskottsbetalning och/eller (iii) utöva andra rättsmedel för avtalsbrott.

5. Erbjudanden, order och orderbekräftelser
5.1 Erbjudanden. Bolagets erbjudande är giltigt i 10 dagar från dagen för erbjudandet, om inte annat anges i erbjudandet. Accept av erbjudanden som mottas av Bolaget efter acceptfristens utgång ska inte vara bindande för Bolaget om inte Bolaget meddelar kunden annat.
5.2 Beställningar. Kunden måste skicka beställningar av tjänster till företaget skriftligen.
5.3 Orderbekräftelser. Företaget strävar efter att skicka bekräftelse eller avslag på en beställning av tjänster till kunden skriftligen inom 2 arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Bekräftelser och avslag på beställningar måste vara skriftliga för att vara bindande för företaget.
5.4 Ändring av beställningar. Kunden får inte ändra en beställning av tjänster utan företagets skriftliga medgivande.
5.5 Motstridiga villkor. Om Företagets bekräftelse av en beställning av tjänster inte överensstämmer med kundens beställning eller Avtalsunderlaget och kunden inte vill acceptera de motstridiga villkoren, måste kunden meddela Företaget skriftligen inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall ska kunden vara bunden av orderbekräftelsen.

6. Leverans
6.1 Leveranstid. Bolaget skall leverera tjänster senast vid den tidpunkt som anges i Bolagets orderbekräftelse. Bolaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, om inte parterna har avtalat annat.
6.2 Granskning. Kunden måste inspektera alla tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden vill åberopa, ska kunden omedelbart skriftligen meddela Bolaget detta. Om ett fel eller en brist som kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt inte omedelbart meddelas skriftligen till Företaget, kan det inte åberopas senare.

7. Försenad leverans
7.1 Meddelande. Om Företaget förväntar sig en försening i leveransen av tjänster, kommer Företaget att informera kunden om detta och samtidigt ange orsaken till förseningen och en ny förväntad leveranstid.
7.2 Avbeställning. Om företaget underlåter att leverera tjänster inom 2 dagar efter den överenskomna leveranstiden av skäl som kunden inte är ansvarig för, kan kunden avbryta den eller de beställningar som påverkas av förseningen utan föregående meddelande genom skriftligt meddelande till företaget. Kunden ska inte ha några andra rättigheter med avseende på försenad leverans.

8. Ansvar
8.1 Ansvar och ansvarsbegränsning. Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och underlåtenheter enligt tillämplig lag, med förbehåll för de begränsningar som anges i Avtalsgrunden med de begränsningar som anges nedan, vilka ska gälla oavsett om grunden för ansvar är vårdslöshet eller vilar på annan grund.
8.1.1 Skadeståndsansvaret är begränsat till ett belopp som inte kan överstiga beloppet för det avtal som har gett upphov till anspråket.
8.1.2 Bolaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för indirekt förlust eller följdförlust, inklusive utebliven vinst, förlust av goodwill, produktionsbortfall, förlust på grund av att produkter och tjänster som tillhandahålls av Bolaget inte kan användas på avsett sätt, förlust till följd av att avtal med tredje part sägs upp eller bryts eller förlust på grund av att data eller information försvinner, förvanskas eller liknande, om det inte kan styrkas att uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger från Bolagets sida.
8.1.3 Företaget kan inte hållas ansvarigt för innehållet i den levererade produkten. När kunden har godkänt produkten för publicering ska Bolaget inte vara ansvarigt för fel, brister och eventuella oförutsedda konsekvenser av användningen av produkten/leveransen. Ansvaret för den fortsatta användningen av produkten vilar helt på kunden.
8.1.4 Om ett ansvar kan hänföras till bristfälliga tjänster från tredje part kan kunden inte få ersättning från Företaget.
8.1.5 Företaget kan inte hållas ansvarigt för lagring av källfiler, länkar och andra produkter efter att produkten har levererats, om inte annat särskilt avtalats.
8.2 Force majeure. Oavsett eventuella motstående villkor i Avtalsunderlaget ska Bolaget inte vara ansvarigt gentemot kunden för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser som kan hänföras till force majeure. Befrielsen från ansvar ska gälla så länge force majeure föreligger. Med force majeure avses omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte borde ha förutsett vid avtalets ingående. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terrorism, brand, översvämning, vandalism, strejk, lockout, strömavbrott, sjukdom, uteblivna tjänster och leveranser från tredje part (inklusive telekom- och nätleverantörer).

9. Immateriella rättigheter
9.1 Äganderätt. Den fulla äganderätten till alla immateriella rättigheter som uppstår i samband med företagets utförande av tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätt, tillhör företaget.
9.2 Licens. Kunden har en obegränsad, royaltyfri, överförbar licens att använda alla immateriella rättigheter som uppstår i samband med företagets utförande av tjänster för ändamål som faller inom kundens vanliga affärsområde eller enligt separat överenskommelse mellan parterna.
9.3 Intrång. Företaget ska inte hållas ansvarigt för intrång i tredje parts immateriella rättigheter genom de tjänster som tillhandahålls, såvida inte intrånget är avsiktligt. I den utsträckning som företaget kan mötas av ett krav på intrång i tredje parts immateriella rättigheter genom de tjänster som tillhandahålls, ska kunden hålla företaget skadeslöst, såvida inte intrånget är avsiktligt.

10. Sekretess
10.1 Företaget. Under och efter genomförandet av projektet är företaget och dess anställda skyldiga att behandla information som erhållits om kunden och kundens affärsrelation konfidentiellt. Om kunden så önskar skall ett separat sekretessavtal undertecknas.
10.2 Kunden. Kunden får inte heller röja eller utnyttja eller låta annan utnyttja Bolagets företagshemligheter eller annan information av något slag som inte är allmänt tillgänglig.
10.3 Varaktighet. Parternas skyldigheter gäller under parternas samarbete och utan tidsbegränsning efter samarbetets upphörande, oavsett orsaken till upphörandet.

11. Skydd av personuppgifter
11.1 Bolaget följer tillämpliga regler om skydd av personuppgifter, se separat dokument om Bolagets integritetspolicy.

12. Tillämplig lag, medlingsklausul och jurisdiktion
12.1 Tillämplig lag. Parternas samarbete är i alla avseenden underkastat dansk lag.
12.2 Medlingsklausul. Parterna åtar sig att lösa tvister genom att förhandla fram en lösning med hjälp av en oberoende medlare som utses av det danska medlingsinstitutet (www.mediationsinstituttet.dk)
12.3 Plats. Om en uppgörelse i godo inte kan nås inom rimlig tid, dock högst 6 veckor, kan parterna föra ärendet till dansk domstol. Kontakta danska Datatilsynet på adress: Borgergade 28,5., 1300 Köpenhamn, telefon +45 33 19 32 00, e-post: dt@datatilsynet.dk.

Ladda ner allmänna villkor för Aliro Docs ApS här